Play, tablets y otras drogas de diseño

Los videojuegos aportan muchas ventajas: mejoran la atención sostenida (concentración en un solo estímulo) y dividida (ser capaces de estar pendientes de varias cosas a la vez), aumentan la medida del cerebro, desarrollan las partes responsables de las habilidades visuoespaciales, mejoran el rendimiento cognitivo y los efectos adversos del envejecimiento en los mayores…. Ahora bien, también es cierto que un uso abusivo puede resultar nocivo. Los videojuegos pueden ocasionar cierta desensibilización hacia a la violencia por su exposición repetida, puede aumentar la aparición de comportamientos no adaptativos y/o agresivos, y pueden alterar el área de procesamiento de recompensas del cerebro, de forma que pueden generar adiciones al activar sistemas similares a los que activan las drogues, provocando algunos síntomas comparables a los producidos por sustancias, afectando  el aprendizaje, a la sensación de placer y a la motivación.  

Pero ¿cómo se produce esta adicción? Cuando se juega a la consola, de la misma forma que en cualquier experiencia que nos resulte gratificante, se activa el circuito de refuerzo o recompensa del cerebro situado al mesencéfalo, que está conectado al córtex y sistema límbico (conjunto de zonas del cerebro encargadas de regular las emociones), y se segrega dopamina. De esta forma se entra en un tipo de espiral en el que a más placer, más dopamina y, a más dopamina, más placer. Por otro lado, el córtex prefrontal es el encargado del control de la conducta o de inhibir conductas inadecuadas, pero no está totalmente desarrollado hasta los 20 o 25 años por lo que, a los adolescentes, todavía les cuesta mucho más “apagar la *Play”, especialmente si lo tienen que hacer para realizar una tarea que no les resulta nada gratificante como hacer los deberes, poner la mesa o ir a dormir.

Ahora bien, ya he comentado que los videojuegos tienen también efectos positivos y jugar a videojuegos no es un sinónimo de tener una adicción. Lo ideal es no hacer uso y abuso y utilizar unas sencillas normas, aunque no siempre sean fáciles de aplicar.  Estas normas podrían ser, por ejemplo:

1.- Poner límites al tiempo de juego, pero sin prohibir jugar. Unos buenos límites serían no jugar cada día o no jugar más de 2 horas diarias, ¡fines de semana incluidos!

2.- Jugar siempre después de las obligaciones y los deberes.

3.- Avisar con tiempo cuando tienen que dejar el juego para que  no se embarquen en una nueva partida que tengan tiempo de acabar. Calculad cuánto dura cada misión o partida del juego que estén utilizando. Si avisáis con poco tiempo, no podrán acabarla. Si avisáis con mucho tiempo, pensarán que pueden empezar otra. Podéis utilizar un reloj que tengan a la vista para que ellos mismos calculen o conozcan el tiempo que los queda.

4.- No cedáis

5.- Pactad las normas juntos, en consenso. Los hará cómplices y ayudará a respetar los acuerdos.

Os propongo una actividad que los ayudará a controlar las horas de juego. Se entregan cuatro “tarjetas de crédito” (cartulinas) cada semana, con un valor de una hora, hora y media,  cada una de ellas, según se pacte. Esto hará un máximo de seis horas semanales. Cada niño se las administra como quiera, pero de lunes a jueves no se sobrepasará la hora y media de juego, dos horas el fin de semana.  Si entre semana no ha usado ninguna, estas “generarán unos intereses” de una tarjeta extra que podrá utilizar cuando quiera, dentro de los horarios y tiempos establecidos.

Y un último consejo: ¡los videojuegos también pueden convertirse en una actividad familiar!

Imagen: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Finformatizarte.com.ar%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fadicto-a-los-videojuegos.jpg%3Fresize%3D600%252C300&imgrefurl=http%3A%2F%2Finformatizarte.com.ar%2Fblog%2F%3Fp%3D1205&tbnid=7nx-cku6NzXtgM&vet=10CF8QMyiTAWoXChMImLWWqYSb6wIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=VQjCcw1t9Opv_M&w=600&h=300&q=adiccion%20a%20los%20videojuegos&hl=es&ved=0CF8QMyiTAWoXChMImLWWqYSb6wIVAAAAAB0AAAAAEAI

PLAY, TAULETES I ALTRES DROGUES DE DISSENY

Els videojocs aporten molts avantatges: milloren  l’atenció sostinguda (concentració en un sol estímul)  i dividida (ser capaços d’estar pendents de diverses coses alhora), augmenten la mida del cervell, desenvolupen les parts responsables de les habilitats visuoespacials, milloren el rendiment cognitiu i els efectes adversos de l’envelliment en els grans…. Ara bé, també és cert que fer un ús abusiu pot resultar nociu. Els videojocs poden ocasionar certa dessensibilització vers a la violència per la seva exposició repetida, pot augmentar l’aparició de comportaments no adaptatius i/o agressius, i poden alterar l’àrea de processament de recompenses del cervell, de forma que poden generar addicions en activar sistemes similars als que activen les drogues, provocant alguns símptomes comparables als produïts per substàncies, afectant  l’aprenentatge, a la sensació de plaer i a la motivació.   

Però, com es produeix aquesta addicció? Quan es juga a la consola, de la mateixa forma que en qualsevol experiència que ens resulti gratificant, s’activa el circuit de reforç o recompensa del cervell situat al mesencèfal, que està connectat al còrtex i sistema límbic  (conjunt de zones del cervell encarregades de regular les emocions), i se segrega dopamina. D’aquesta forma s’entra en una mena d’espiral en el que a més plaer, més dopamina i, a més dopamina, més plaer. D’altra banda, el còrtex prefrontal és l’encarregat del control de la conducta o d’inhibir conductes inadequades, però no està totalment desenvolupat fins als 20 o 25 anys pel que, als adolescents, encara els costa molt més “apagar la Play”, especialment si ho han de fer per realitzar una tasca que no els resulta gens gratificant com fer els deures, parar la taula o anar a dormir.

Ara bé, ja he comentat que els videojocs tenen també efectes positius i jugar a videojocs no és un sinònim de tenir una addicció. L’ideal és no fer ús i abús i fer servir unes senzilles normes, encara que no sempre siguin fàcils d’aplicar.  Aquestes normes podrien ser, per exemple:

1.- Posar límits al temps de joc, però sense prohibir jugar. Uns bons límits  serien no jugar cada dia o no jugar més de 2 hores diàries, caps de setmana inclosos!

2.- Jugar sempre després de les obligacions i els deures.

3.- Avisar amb temps quan han de deixar el joc perquè no s’engresquin en una nova tasca i tinguin temps d’acabar-la. Calculeu quant dura cada missió o partida del joc que estiguin utilitzant. Si aviseu amb poc temps, no podran acabar-la. Si aviseu amb molt temps, pensaran que poden començar una altra. Podeu utilitzar un rellotge que tinguin a la vista perquè ells mateixos calculin o coneguin el temps que els queda.

4.- No cediu

5.- Pacteu les normes plegats, en consens. Els farà còmplices i ajudarà a respectar els acords.

Us proposo una activitat que els ajudarà a controlar les hores de joc. Es lliuren quatre “targetes de crèdit” (cartolines) cada setmana, amb un valor  d’una hora,  hora i mitja,  cada una, segons es pacti. Això farà un màxim de seis hores setmanals. Cada nen se les administra com vulgui, però de dilluns a dijous no se sobrepassarà l’hora i mitja de joc, dues hores el cap de setmana.  Si entre setmana no ha fet servir cap, aquestes “generaran uns interessos” d’una targeta extra que podrà utilitzar quan vulgui, dins els horaris i temps establerts.

I un últim consell: els videojocs també poden convertir-se en una activitat familiar!

Imatge: https://www.google.com/imgres?

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s